1.2 Opis potrzeby realizacji projektu

     Potrzeba realizacji projektu wynika z zadań jakie muszą realizować jednostki OSP na swoim terenie. Jednostki: OSP Jastrzębia Góra, OSP Karwia, OSP Chłapowo, OSP Władysławowo, OSP Mrzezino, OSP Gnieżdżewo, OSP Starzyno, OSP Strzelno funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Podstawowe funkcje Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 

 Rysunek 15. Schemat organizacyjny funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Państwowa Straż Pożarna odpowiada za organizację KSRG, którego głównym celem jest ochrona ludzi, dóbr materialnych i środowiska poprzez: 

     Podstawową strukturą systemu KSRG jest jego poziom powiatowy, zaś źródłem informacji służących za podstawę określenia jego kształtu są wyniki kompleksowych analiz przewidywalnych zagrożeń oraz możliwości operacyjnego zabezpieczenia całego obszaru powiatu. System, na poziomie powiatu, powinien zapewniać możliwość skutecznego reagowania na wszystkie realnie występujące w powiecie rodzaje zagrożeń zdarzeniami destrukcyjnymi. System na poziomie powiatu powinien działać autonomicznie w zakresie ustawowo nakreślonych zadań, a w razie potrzeby współdziałać ze służbami i innymi podmiotami, których udział w działaniu ratowniczym jest niezbędny. 

     Wszystkie jednostki włączone do systemu KSRG realizują zadania w zakresie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego, chemicznego, medycznego i ekologicznego poprzez: 

W związku z faktem, że jednostki OSP funkcjonujące w ramach KSRG muszą dostosować swój potencjał organizacyjny oraz techniczny do stawianych im wymagań w zakresie daleko idącej specjalizacja w działaniach ratowniczych niezbędne jest doposażenie ich w zakresie sprzętu ratowniczego. Do 2020 r. zgodnie z Powiatowym Planem Ratowniczym jednostki powinna spełniać standardy pozwalające podejmować samodzielne działania w stopniu podstawowym w zakresie ratownictwa, medycznego, technicznego, wodnego, wysokościowego, chemicznego oraz poszukiwawczego.